УСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ ІЗ НАСІНИНКИ

Так зазвичай розпочи­нає розмову відмінник лісового господарства України директор Тете­рівського держлісгоспу Дмитро Гоцуляк, коли йдеться про його роботу і тих, хто працює поруч. І це підтверджено жит­тям. Тетерівські лісів­ники, і надто ті, хто не один рік працює у лісо­вій галузі, добре знають, що вирощування висо­копродуктивних стійких насаджень не можливе без якісного посадкового матеріалу, основою для котрого, в свою чергу, є якісне насіння. З цією метою у ДП «Тетерів­ський лісгосп» закладено клонові насіннєві план­тації на площі 23,6 га у Поташнянському лісни­цтві і 18,6 га - у Мигалківському. Перед тим, як потрапити у грунт, на­сіння проходить кілька етапів: очищення, знеза­раження, загартування, вирощуванню сіянців лісових порід в контро­льованому середовищі, де, як правило, з 1 м2 отримують від 900 до 1200 штук стандартних сіянців. Всього ж вирощеного таким чином посадкового матеріалу вистачає цілком для того, аби не тільки задовольнити власні потреби, а й реалізувати іншим підприємствам.

Нинішнього року лісовідведення тут здійснено на 406 га, заліснено новими культурами 359 га, залишено під природне поновлення 47 га, заготовлено 57 кг насіння. Все починається із маленької насінинки…

Якими  надбаннями гордяться  у  Тетерівському  держлісгоспі, що заважає колективу рухатися вперед? – про це йдеться в інтерв’ю директора  підприємства Дмитра Гоцуляка.

Копия_P1140361.JPG

НА ЗНІМКУ: завідуючий господарством Пісківського лісництва Л.О.ВЕРБИЛО та директор Тетерівського держлісгоспу Д.С.ГОЦУЛЯК переконані: урожай жолудів у цьому році буде відмінний!

Нелегким, за словами директора Тетерівського держлісгоспу Дмитра Гоцуляка, видався нинішній рік для очолюваного ним колективу. По-перше, масла у вогонь, так би мовити, час від часу підливають окремі ЗМІ, котрі у своїх публікаціях намагаються кинути тінь на лісівників, які начебто вирубують ліси, не дбаючи зовсім про них. По-друге, ряд норма­тивних актів, які побачили світ останнім часом, скоріше заважають, аніж допомагають лісівникам у роботі. А недавно прийняті зміни до Податкового кодексу, згідно з яким галу­зеві підприємства мають сплачувати, крім рентної плати, ще й податок на лісову землю, взагалі можуть поставити їх за межу виживання. Та, попри це, тетерівські лісівники не втрачають надії на кращі часи і роблять усе можливе, не зважаючи на псевдопатріотів, аби зберегти і примножити неоціненне багатство нашого поліського краю. У цьому нас, зо­крема, переконує інтерв'ю директора Тетерівського держлісгоспу Дмитра ГОЦУЛЯКА.

- Закидів лунає дійсно багато на нашу адресу стосовно того, що ми живемо і працюємо, як кажуть, одним днем, не дбаючи про майбутнє наших лісів, - розпочи­нає нашу розмову Дми­тро Степанович. - Але насправді це не так. Як і раніше, так і тепер на­шим головним завдан­ням було і залишається охорона та захист лісу від пожеж, шкідників та відтворення лісових багатств рідного краю. І в одному, і в іншому напрямку діяльності розроблено комплекс заходів, напрацьованих роками, з урахуванням передового досвіду, нових технологій, які успішно втілюються в життя.

Так, саме тетерівські лісівники першими в Україні створили разом із науковцями систему захисту охорони лісу від пожеж «Азимут», яка знайшла своє успішне застосування на прак­тиці. Нині цілодобовий контроль за ситуацією на території підприєм­ства здійснюється за допомогою сучасних електронних засобів: телекамер, карти, спе­ціальних приладів, які встановлені на тран­спорті. За їх допомогою уся необхідна інформа­ція надходить до дис­петчерської, де знахо­диться черговий. Така сучасна система відео-спостереження забез­печує належний рівень безпеки у весняно-літ­ній період, дає можли­вість звести до мінімуму локальні загорання в лі­сі, які іноді виникають з вини людей, що його відвідують.

Багатоприйомні рубки у соснових насаджен­нях як один із ефектив­них методів відтворен­ня лісових насаджень теж першими освоїли наші лісівники. Сьо­годні ліси нашого По­лісся, Білорусії, Польщі потерпають від великої біди - всихання, особли­во соснові насадження. Причина цього явища, як засвідчили резуль­тати нашої співпраці із науковцями, не ли­ше у зміні кліматичних умов (якщо раніше до лісу можна було зайти у гумових чоботях, то зараз можна прогуляти­ся у ньому і в домашніх капцях), а й у догляді за культурами. Висновки, зроблені на основі спо­стереження, показують, що всихають найбільше ті насадження, де не було проведено вчасно санітарних рубок, рубок догляду, через що пло­ща живлення корене­вої системи обмежена, вчасно сформовано кро­ну. Знову ж, нещодавно прийнято ряд норма­тивних актів, як-от: ст. 39 Закону України «Про тваринний світ», згідно з яким у період найма-совішого розмноження шкідників заборонені санітарні рубки. І це в той період, коли їх слід активно проводити.

- Де ж вихід?

-  Замінити сосну, яка найбільше   всихає,   ін­шим деревом, не мож­ливо, бо вона тут, на Поліссі, росте віками. А от посадити нові на­садження взамін тих, всохлих, пошкоджених дерев, можливо і не­обхідно. І чим раніше буде ліквідовано хворі дерева, тим краще. До слова сказати, у Тете­рівському держлісгоспі ситуація у цьому плані не така катастрофічна, як в інших регіонах, але якщо не вживати дієвих заходів для її усунення, то вона може набути ще більших масштабів.

  • Це не єдина пробле­ма, яка вас хвилює?
  • Так. Велику стурбо­ваність серед лісівни­ків викликали зміни до Податкового кодексу, згідно з якими відте­пер ми зобов'язані пла­тити податок на лісову землю. Отже, тепер ми потрапили під подвійне оподаткування, адже плата за лісові землі є складовою рентної пла­ти, яку ми уже сплачу­ємо. Не зрозуміло, чим керувалися автори цих змін, вносячи їх до По­даткового кодексу, так само і законодавці, які їх схвалили.

До прикладу, в Польщі наші колеги сплачують такий же податок, але лише із земель, де роз­ташовані лісові наса­дження у віці 40 років і більше, ми ж будемо змушені вносити плату і за ті землі, де розташо­вані заказники, захис­ні смуги, лісові дороги, квартальні просіки, мо­лоді насадження, які по­требують догляду, а от­же, вимагають великих затрат. А якщо органи місцевого самовряду­вання встановлять нам максимальну ставку (а вона коливається від 0,1 до 5%), то ми взагалі не зможемо господарю­вати. Бо віднайти 45 млн. грн., аби сплатити цей податок, і для на­шого підприємства буде проблематично. У дано­му випадку сподіває­мося на порозуміння із сільськими і селищними радами, інакше ми про­сто збанкрутуємо і пере­станемо бути фінансово платоспроможним під­приємством.

  • Але ж, хвалити Бо­га, сьогодні Тетерів­ський держлісгосп -найбільший платник податків у своїй галу­зі, і зокрема, на Київ­щині.
  • Так, за вісім місяців поточного року тетерів­ські лісівники сплатили різного роду податків, включаючи соціальний внесок, у сумі 50761 тис. грн., податок на прибуток склав 1862 тис. грн. податок у ви­гляді дивідендів із при­бутку - 6166 тис. грн. Продуктивність праці одного штатного праців­ника становить 628509 грн., середньомісячний доход одного працю­ючого - 20696 грн. А продукції реалізовано з початку року на 138278 тис. грн. Це - суттєвий поступ вперед, про що я з приємністю конста­тую напередодні нашого професійного свята.

Копия_IMG_4878.jpgОкремі громади теж отримують суттєві над­ходження у свою казну завдяки успішній діяль­ності нашого підпри­ємства. Так, по Пісків-ській ОТГ цей показник склав 8,5 млн. грн., по Загальцівській сільській раді - 1204 тис. грн., Мирчанській - 422,9 тис. грн., Качалівській - 331 тис. грн., Кодрян-ській - 1118 тис. грн., Кухарівській - 928 тис. грн., а по Блідчанській сільській раді - 300 тис. грн. Це, так би мовити, внесок тетерівських лі­сівників у розвиток міс­цевих громад.

  • Яким чином з на­годи свята буде по­шановано кращих із кращих ветеранів праці?
  • З нагоди Дня праців­ника лісу Почесної Гра­моти Держлісагентства України удостоєний лісничий Кухарівсько-го лісництва О.В.Фе-доренко   (на   знімку), провідний інженер лі­сового господарства В.Т.Мелешко, механік ремонтно-механічно­го цеху О.Є.Радостєв, технологічний керівник нижнього складу М.В. Мартинюк, майстер лісу Блідчанського ліс­ництва М.М.Савченко. Велику когорту наших працівників відзначе­но Подяками Держліс-агентства України, Ки­ївського обласного та по м. Києву управління лісового господарства, нашого підприємства.

Я щиро вдячний усьо­му колективу Тетерів­ського держлісгоспу за повсякденну кропітку працю на благо нашого зеленого друга, рідного краю. Так тримати і на­далі, колеги! Зичу всім наснаги у праці, профе­сійного зростання, міц­ного здоров'я, родинно­го затишку і тепла. Зі святом вас, дорогі друзі!

Інтерв'ю вела Марія КОМАР, кореспондент газети "Вперед"